Chi tiết tin
Quay lại

TÌNH HÌNH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 27/09/2021, 10:57

* TÌNH HÌNH TUYỂN SINH LỚP 1 TÍNH ĐẾN NGÀY 27/09/2021

  - Tổng số học sinh dự kiến theo kế hoạch là 99 học sinh.

  - Tổng số học sinh lớp 1 đến thời điểm hiện tại là 86 học sinh.

  Trong đó: 

    + Lưu ban là 5 học sinh.

    + Nhận trong địa bàn là 56 học sinh.

    + Nhận ngoài địa bàn là 25 học sinh.

  - Tổng số học sinh trong địa bàn chưa ra lớp là 15 học sinh.

(Danh sách lớp được đính kèm như sau)

 

 

Tập tin đính kèm:
Admin