Chi tiết tin
Quay lại

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày 03/02/2020, 09:55

UBND  QUẬN Ô MÔN

 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

TRƯỜNG TIỂU HỌC

 NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 08 / HĐXTDHNGND,NGƯT

Ô Môn, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Về việc lấy ý kiến đóng góp

danh sách đề nghị xét tặng

danh hiệu NGND, NGUT

lần thứ 15 – Năm 2020.

 

 

Kính gửi:    

                   - UBND quận Ô Môn;

- Phòng giáo dục và đào tạo quận;

- Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm;

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số: 3283 /SGDĐT-VP, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục& Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020; Công văn số: 04 /PGDĐT Ô Môn, ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020 được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-THNBK ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tính đến hết ngày 17 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020 đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020 như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Nơi công tác

1

Ông Nguyễn Văn Nên

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

2

Bà Ngô Thị Thanh Thắm

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

3

Bà Lê thị Thu Thủy

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

 

(Đính kèm bản tóm tắt thành tích của mỗi cá nhân)

Để chuẩn bị cho phiên họp xét và bỏ phiếu tán thành của Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020, đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo quận, thầy cô công tác tại đơn vị, phụ huynh học sinh… đóng góp ý kiến danh sách nêu trên. Nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hoặc địa chỉ Email: tieuhocnguenbinhkhiem@pgdomon.edu.vn từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 06/02/2020 ./.

 

                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo quận;

- Website của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm;

- Lưu VT.

 

                                                  

                                                                                 Nguyễn Văn Nên

                                                    Hiệu trưởngTrường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Tập tin đính kèm:
Admin