Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
Error on line 69, column 9 in 43495#43533#57931
entry.getAssetRenderer() is undefined.
It cannot be assigned to assetRenderer
1<#assign aui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/aui.tld"] /> 
2<#assign liferay_portlet = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-portlet.tld"] /> 
3 
4<style> 
5  .tintuc-slider{ 
6    width:100%; 
7    height:auto; 
8    margin-bottom:10px; 
9
10  #<@liferay_portlet.namespace />carousel{ 
11    width:100%; 
12    height:356px; 
13
14  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item { 
15		height: 356px; 
16		overflow: hidden; 
17		text-align: center; 
18		width: 100%; 
19		border: 2px solid #acacac !important; 
20		left: -3px; 
21
22  #<@liferay_portlet.namespace />carousel menu{ 
23    bottom:10px; 
24    right:4px; 
25
26	#<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item img { 
27		height: 356px; 
28		width: 100%; 
29
30  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item .info{              text-align: left; 
31  	position:absolute;  
32  	bottom:0; left:0;  
33  	width: 100%; 
34  	height:auto;  
35  	background: black; 
36  	opacity:0.8; 
37  	padding-bottom:30px; 
38
39  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item .info h2{  
40  	font-size:14px;  
41  	color:#fff;  
42  	padding:5px;  
43  	margin:5px;  
44  	font-weight:bold; 
45  	overflow:hidden;  
46  	line-height:20px; 
47
48  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item .info a{  
49  	text-decoration:none;  
50  	color:#fff;  
51
52  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item .info a:hover{  
53  	text-decoration:underline;  
54
55  #<@liferay_portlet.namespace />carousel .carousel-item .info .info-item{ 
56    width:100%; 
57
58</style> 
59 
60<div class="tintuc-slider"> 
61 
62<#if entries?has_content> 
63  <div id="<@liferay_portlet.namespace />carousel"> 
64   
65  <#assign tomTatLength = 140/> 
66  <#list entries as entry> 
67  <#if entry.getAssetRendererFactory().getType() == "content"> 
68 
69  	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
70  	 
71  	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
72   
73  	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
74  		<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry, true) /> 
75  	</#if> 
76  	 
77  	<#assign title = htmlUtil.escape(entry.getTitle(locale)) /> 
78  	 
79    <#assign article = assetRenderer.getArticle() /> 
80     
81    <#-- Lấy các trường thông tin từ content của article --> 
82  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(article.getContent()) /> 
83  	<#assign tomTat = stringUtil.shorten(docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='tomTat']/dynamic-content/text()"), tomTatLength) /> 
84  	<#assign hinhDaiDien = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='hinhDaiDien']/dynamic-content/text()") /> 
85    <#assign moTaHinhDaiDien = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='moTaHinhDaiDien']/dynamic-content/text()") /> 
86       
87    <div class="carousel-item"> 
88	    <a href="${viewURL}"> 
89	      <img src="${hinhDaiDien}" alt="${moTaHinhDaiDien}" title="${moTaHinhDaiDien}" /> 
90	    </a> 
91  	  <div class="info" > 
92  	    <div class="info-item">   
93  				<h2><a href="${viewURL}">${title}</a></h2> 
94  			 </div> 
95  		</div> 
96	  </div> 
97  </#if> 
98</#list> 
99  </div> 
100</#if> 
101</div> 
102 
103<@aui.script use="aui-carousel"> 
104	new A.Carousel( 
105
106			contentBox: '#<@liferay_portlet.namespace />carousel', 
107			height: 350, 
108			intervalTime: 5, 
109			width: 512.469 
110
111	).render(); 
112</@aui.script> 
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 36667
Tin tức - Sự kiện
Nhà trường
Đảng - Đoàn thể
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG TRUNG THU

Thế là một cái tết trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa đã đến. Không...